Restriktioner

Begrænsninger hvor du cykler

MTB kørsel i Herlufholm skovene

Mountainbikes

Ruter og særlige ”baneområder”   i Herlufsholm skovene

Generelt er cykelkørsel tilladt i henhold til Naturbeskyttelsesloven (NBL) på de anlagte skovveje, markveje og stier i dagtimerne. Kørsel på ridestier, trampestier, skovspor o.l. er ikke tilladt; men godset åbner for kørsel uden for veje og stier således:

·          Godset har udarbejdet kortbilag, som anviser, hvor mtb-kørere må benytte dele af eksisterende ridestier til kørsel med mtb. Kortbilagene omfatter Stenskoven, Kalbyris og Friheden (ofte omtalt som ”Herlufsholm Skovene”) inkl. landbrugsområder.

·          I Friheden (ved Lisberg Bakke) er udlagt et særligt område, hvor kørsel er tilladt i skoven uden for stierne.

·          Mellem Susåen og jernbanen – ved underføringen fra Ringstedgade – findes en træbevoksning, som tidligere har været anvist til knallertkørsel, hvor kørsel med mtb ligeledes tillades.

·          Områderne markeres på kortmaterialet og med piktogrammer på stedet (er under opsætning).

Mtb-kørsel på disse særligt markerede områder gælder kun for personer, der er omfattet af nærværende aftale. Dette vil fremgå ved en særlig vignet, der skal påklæbes cyklen og umiddelbart være synlig. Børn under 15 år behøver ikke vignet, når der køres i følgeskab med voksen, som har vignet på cyklen.

Vignetter gælder for et år ad gangen og købes hos Pingel Cykler. Pris 125 kr. pr. stk. Nettoindtægterne ved salg af vignetter anvendes til formål af fælles interesse for parterne i denne aftale (herunder skiltning, materialer ved de særlige baneanlæg m.v.).

Friholdelse for mtb-kørsel

Parterne i aftalen er enige om at undlade kørsel med mtb på godsets område nord for Gl. Skovridervej og Herlufsholm Allé – dog således at kørsel ad de anlagte grusveje syd for ”Fodsporet” ikke er omfattet, men søges begrænset mest muligt. Grusvejen nord for ”Fodsporet” ender blindt og benyttes ikke.

Hensyntagen til anden færdsel og godsets drift

·          Generelt skal mtb-kørere vise hensyn til andre gæster på området.

·          Farten sættes ned, når man nærmer sig andre – navnlig gående personer eller ryttere.

·          Kørsel på ridestier må kun ske på de markerede ruter.

·          Kør generelt med omtanke – undgå at pløje stierne op med bremsespor og vær opmærksom på andre, som færdes på området. Det gælder især ved krydsning af andre trafikspor.

·          Respekter, når et område er lukket i forbindelse med jagt eller intensivt skov- eller markarbejde.

Mtb-kørerne opfordres generelt til at udvise hensyn til anden færdsel, til skov- og markområderne og i øvrigt til at følge anvisninger fra skovens og godsets medarbejdere eller jagtlejere.

Se kort over mountainbike-ruterne herunder:

      ·    Friheden vest
·    Friheden nord
·    Kalbyris
·    Stenskoven 

Kørsel på Åsen Nord for Præstøvej

Vi har modtager en venlig henvendelse fra en af lodsejerne i vores område, nemlig Frederik Gasmann på Fladså Gård.

Frederik er ked af, at der foregår kørsel på hans skovstykke i strid med reglerne for færdsel på cykel i offentlige og private skove.

Helt specifikt handler det om det indtegnede område, hvor Frederik har konstateret, at der foregår en del kørsel med mountainbike. Det forgår især på den stiplede rute, som går gennem noget gammel løvskov og et stykke med grantræer. Området er stærkt kuperet. Der findes naturligt i området - kun nogle spor, som er anlagt med henblik på, at kunne passe skoven, men ingen egentlige skovveje eller stier.

Reglerne er helt klare - Der må kun cykles på egentlige veje og stier der er så gode, at de også ville kunne befærdes på almindelig cykel ved normal kørsel.

På skitsen som viser det omtalte område, er der ingen af de spor der er i området, som falder ind under denne kategori – altså der må ikke køres.


Da vi i klubben altid ønsker, at have et godt forhold til de lodsejere, hvis arealer vi benytter, samt at vi altid efterkommer gældende regler og love, bedes klubbens medlemmer tænke på det når der planlægges og afvikles ture.
   

Hvis man har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Frederik Gasmann, da hans holdning er, at  vi meget gerne må færdes på de mark- og skovveje han ejer, som bortset fra Egemosevej,  der findes vest for Fladsågård.

Nyeste kommentarer

15.02 | 17:10

ok

13.07 | 13:14

vores nye e-mail adresse med venlig hilsen john og birgit

14.09 | 13:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilb...

26.02 | 14:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medle...