Referater

Standardside

                                                                                                                                           Referat fra Generalforsamling i Lov Cykel Motion den 28.02.2023


Sted: Kultursalen i Fladså Hallen

Antal deltagere: 57, hvoraf 2 ikke var stemmeberettigede.

Referent: Pia Haff Mortensen

 

Vi startede med spisning og med at synge vores klubsang “Den røde trøje”.

 

Generalforsamlingen blev indledt med 1 minuts stilhed til minde om to medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste Generalforsamling: John Jacobsen og Ole Nielsen.

 

Herefter startede generalforsamlingen.

 

Punkt 1

Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Dirigent: Ole Hansen

2 stemmetællere: Sussie Olsen og Ole Bundgård

 

Ole Hansen konstaterede, at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Dagsordenen blev gennemgået, og der var ingen indvendinger mod denne.

 

Punkt 2

Formanden aflægger beretning.

 

Formandens beretning 2023

Det er min 3. generalforsamling som formand, og jeg ser tilbage på et år, hvor der vanligt tro har været stor aktivitet. Vi er oppe på 85 medlemmer og gennemsnitsalderen er godt over 60. Klubben blev startet i 1988, og vi har i år 35 års jubilæum. Det vil blive markeret med en jubilæumstur i uge 25, Flemming og Jan kommer nærmere ind på det senere hen.

Der har været fint fremmøde til tirsdagscyklingen ca. 32 i snit og fredags cykling ca. 15 i snit. Det kniber mere med tilslutningen om søndagen. På de rigtige gode dage er der ca. 7, som møder op, men for det meste kan der tælles 3-4 stykker. Det er dog rigtigt godt, at der stadig er tilslutning om søndagen, håber der møder lidt flere op, når foråret nærmer sig.

Vi prøvede sidste år at skaffe nye trøjer, men det lykkedes af forskellige årsager ikke. Vi arbejder videre på projekt ”nye trøjer” og vender tilbage, når vi har haft bestyrelsesmøde næste gang.

Vi har i bestyrelsen snakket om niveau og pris ved tirsdagsbagningen. Alting er steget, derfor vil prisen for at bage stige fra 150 til 200 kr., når sæsonen starter op. Endvidere skal det pointeres, at vi fra bestyrelsen side ikke har nogen intentioner om, at tirsdagen skal være en ”Bagedyst” dag. I kan komme med lige, hvad I har lyst til, og det ene kan være lige så godt som det andet. Det der er vigtigt er, at nogen har lyst til at bage, så vi kan hygge os efter cyklingen.

 

Årets gang:

  • Opstart af sommersæson søndag den 27 marts, hvor 45 medlemmer mødte op i strålende sol og til lækre grillede pølser, der blev indtaget på terrassen hos Sussie og Rene.
  • I samarbejde med DGI havde vi i maj måned et arrangement målrettet seniorerne fra området. Der var rigtig fin tilslutning fra egne rækker, men kun 5 ”udefra”, trods massiv reklame fra både DGI og klubben – lidt skuffende, at ikke flere udefra deltog, da det var et rigtigt fint arrangement.
  • I juni havde vi besøg af en konsulent fra DGI, som fortalte om ”God cykelstil på landevejen”, godt at få frisket reglerne op
  • Royal Run blev afholdt i juni måned i Næstved. Her var flere som arbejdede som frivillige, det betød at klubben fik lidt ekstra i klubkassen – tak for dette.
  • Jan og Annette arrangerede I juni måned en tur til Ærø fra torsdag til lørdag. Vi boede på et hotel i byen Marstal. Øen blev cyklet tyndt om dagen og om aften var der underholdning af en barmsvær bakkesangerinde, som delte vandene. Happy hour var vi alle friske på.
  • I september blev Troldeløbet afholdt i samarbejde med andre lokale foreninger fra området. Det blev en succes med ca. 150 deltagere. Familieruten blev det store trækplaster, hvorimod cykling og løb ikke var lige så populært. Vi fortsætter dog samarbejdet igen i 2023, da det er vigtigt at vise LCM udadtil og fint at samarbejdet med de andre foreninger.
  • Vi havde opstart af vintersæson den. 2 oktober, hvor der også var fin tilslutning. Uffe og Gerda stod for de røde pølser, og der blev kræset om pølserne, så de fik den rigtige temperatur.
  • Næstved Kommune står for afvikling af Fælleskabsstafetten sammen med de frivillige i kommunen.

Vi var 8 personer som deltog og cyklede stafetten fra Lov Stadion til Menighedshuset i Mogenstrup. Det var mørkt, regnfuldt og blæsende, da vi drog afsted – ikke den bedste oplevelse, men kaffen bagefter var god.

  • 4 personer har været på første hjælps kursus gennem NIU i november måned, og det var godt.
  • Juleafslutning blev afholdt midt i december, her deltog ca. 30 medlemmer, som nød godt af Jens Peter og Pias æbleskiver og gløgg. Vejret var for en gangs skyld med os. Flere cyklede, andre gik en tur og nogle kom for at hilse på.

 

LCM har deltaget i følgende cykelløb:

Faxse Bjergløb, Tour de Præstø, Born Fondo på Bornholm og Lolland Rundt.

 

Fredagsture:

Peter, Anni, Inger, Frode, Flemming, Per og Susanne mødes 2x om året for at koordinere fredagsture.  Vi mødes ved hallen kl 10:00 og cykler 2 timer i området på tunge cykler.

Følgende ture har været arrangeret: Juletræsdyrkning på Lundbygård, firmabesøg Fladså turist, egnen omkring Hobelev på Lolland, Masnedø og renovering af Storstrømsbroen, Kalvehave og omegn, Langebæk og Kulsbjerg, Tvedemose champignon, Holmegårdsmose, juletur Næstved og omegn på cykel og gåtur, digerne på Enø og omegn. På grund af regn og glatte veje er flere af de planlagte ture blevet aflyst.

 

Søndagsture.

Pia, Sussie og Tove koordinerer disse turer, der cykles den første søndag i måneden dog ikke i december og januar.

Følgende ture har været arrangeret: Brøderup og feddet, Jungshoved og Præstø, LCM Triatlon, Køge ås, Tour de France feltet ved Holbæk, Agersø, Femern Bælt, Bårse og omegn og besøg på Biogasanlæg ved Køng.

 

Svømning

17 har meldt sig til svømning i år, sæsonen går fra oktober til sidst i marts. Vi svømmer tirsdag formiddag fra 10:00-11:00. Uffe og PH er bademestre og har licens til at redde os. PH står for opvarmningen og kommer med gode fif til en bedre svømmestil. En dejlig aktivitet, hvor vi ikke er afhængige af vejret.

 

Festudvalget

Som i år bestod af Annette, Gerda, Mette, Uffe, Jan og Rita. De sørgede for, at sommersæsonen blev afsluttet med maner og flere kom meget sent hjem. En festlig måde at afslutte sommersæsonen på.

 

Biking

Torsdag under Fladså Gymnastik. Sussie svinger pisken, og hendes milde ryst giver os ekstra diamanter i benene.

 

Målsætning:

Bestyrelsen vil gerne give vores medlemmer mulighed for at deltage på samme aktivitetsniveau som sidste år.

Vi er i bestyrelsen godt klar over, at skal LCM også være en forening om 5-10 år, skal vi have tilført medlemmer, som er lidt yngre. Vi har ansøgt gennem DGI, og blevet tildelt et forløb som hedder ”Pump din cykelklub”. DGI vil kontakte os og holde et opstarts møde, udarbejde en plan, og følge op på planen. Vi håber, det kan give os input til at fremtidssikre vores forening.

 

Vi er meget åbne overfor forslag/gode ideer, som kan betyde, at lidt yngre medlemmer finder vejen til LCM.

Dermed ikke sagt, at vi ikke er interesseret i medlemmer mellem 60 og 90 - det er vi også.

 

Jeg vil slutte beretningen med at sige et stort tak til alle jer i de forskellige udvalg, alle medlemmerne, og bestyrelsen.

Alle gør et stort stykke arbejde for, at vores forening er aktiv og et godt sted at være.

 

Til sidst en tak til medarbejdere i Fladså Hallen for godt samarbejde.

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, og denne blev godkendt.

 

Punkt 3

Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet fra 1/1-2022 til 31/12- 2022 blev gennemgået.

Egenkapital: 37.304,20.

 

Der var ingen uddybende spørgsmål til regnskabet, der herefter blev godkendt.

 

Punkt 4

Forslag til budget til godkendelse, fastsættelse af kontingent.

Budgetforslaget for 2023 blev gennemgået.

Der vil være et driftsunderskud i 2023 på: 4000 kr.

 

Kontingentet fastholdes på 300 kr. pr medlem. Dette inkluderer også gratis kaffe og kage om tirsdagen.

 

Formanden orienterede om Bestyrelsens drøftelser vedr. Passivt medlemskab foranlediget af et medlems forespørgsel til bestyrelsen under eventuelt ved Generalforsamlingen i 2022.

Dette spørgsmål har været drøftet indgående flere gange, men konklusionen er blevet, at Bestyrelsen ikke anbefaler Passivt medlemsskab.

 

Dette punkt kom til afstemning i forsamlingen med følgende resultat:

53 stemmer støttede Bestyrelsens beslutning

2 stemmer gik imod Bestyrelsens beslutning

 

Dirigenten forslog, at regnskabet og budgettet næste år bliver præsenteret med hvid baggrund på overheaden, da det kan være svært at se tal m.m. på farvet baggrund.

 

Bestyrelsens forslag til budget 2023 og bestyrelsens forslag til kontingent 2023 blev vedtaget.

 

Punkt 5

Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogle forslag

 

Punkt 6

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

 

Bestyrelse:

- Tove Kyhn Madsen - villig til genvalg.

Tove blev enstemmigt genvalgt

 

- Flemming Wrist-Knudsen - villig til genvalg

Flemming blev enstemmigt genvalgt

 

- Annette Olsen - ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen foreslog Bente Larsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Bente var villig til valg og blev enstemmigt valgt.

 

Bestyrelsessuppleanter:

- Gerda Svensson - villig til genvalg

Gerda blev enstemmigt genvalgt

- Sussie Olsen - villig til genvalg

Sussie blev enstemmigt genvalgt

 

Punkt 7

Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Bestyrelsen foreslog følgende:

 

Revisorer: Gerda Svensson og Birthe Olsen

Disse blev enstemmigt valgt

 

Revisorsuppleanter: Annelise Jacobsen og Réne Olsen

Disse blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 8

Eventuelt

Formanden takkede Kjeld Jensen, der havde været revisor i 35 år. Kjeld Jensen fik 2 flasker vin.

 

Annette Olsen, der har været kasserer i 16 år, fik også tak for tro tjeneste, og fik blomster, vin og fine hjemmestrikkede vanter i Lovfarver. Strikket af formanden.

 

Peter Petersen, der har været tovholder på seniorgruppens fredagsture, har nu givet stafetten videre til Inger Fossing og Anni Madsen.

Peter har gjort et stort arbejde i gruppen og blev takket med 2 flasker vin.

 

Jan Olsen, har været medlem af cykelklubben siden 1990, og været formand i 17 år fra 2003 til 2020. Jan har været en fantastisk formand, altid engageret og “klubbens mand”. Jan blev udnævnt som Æresmedlem og Jan modtog medalje og gratis medlemsskab af klubben for livstid..

 

Herefter afsluttede dirigenten Generalforsamlingen, der havde foregået i god ro og orden.

Dirigenten havde et forslag til næste Generalforsamling, hvor bestyrelsen kunne overveje, om man ville starte Generalforsamlingen lidt tidligere på aftenen.

 

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af Generalforsamlingen med 2 flasker vin.

 

Til sidst gav formanden kage til kaffen, da det var hendes fødselsdag

 

 

Dato                                                          Dirigent, Ole Hansen                                                    

 

 

 

Dato                                                          Formand, Tove Kyhn Madsen

Generalforsamling 22.02.2022

Generalforsamling i Lov Cykelmotion den 22.02.2022

Sted: Fladså Hallen 

Antal deltagere: 54

Referent: Pia Mortensen

Dagsorden ifølge vedtægterne § 7

Punkt 1.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Dirigent: Ole Hansen

Stemmetællere: Per Jannerup og Merethe Peterse

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Ole Hansen gennemgik dagsordenen og foreslog, at punkt 7 blev behandlet før punkt 5. Dvs at bestyrelsens forslag om ændring af nuværende vedtægter behandles før valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. Hvis vedtægtsændringerne bliver vedtaget betyder det derfor, at de nye vedtægter er gældende herefter.

Ændringen af dagsordenen blev vedtaget.

Punkt 2. 

Formandens beretning.

Sidste generalforsamling blev afholdt den. 26 maj 2021 for ikke mere end 9 måneder siden. Her var jeg bl.a. inde på opstart af sommersæson 2021 og de Corona restriktioner, vi var oppe imod, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på her.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og følgende poster blev fordelt: Formand Tove Kyhn Madsen, næstformand Flemming Wrist, kassereren Annette Olsen, sekretær Pia Mortensen, bestyrelsesmedlem Jan Olsen, suppleant Gerda Svensson og Sussie Olsen

Siden sidste generalforsamling:

Har vi haft en mindre medlemstilgang og andre har forladt klubben, så vi i dag tæller 76 medlemmer og 1 æresmedlem.

Vi har i bestyrelsen arbejder en del på at revidere vores vedtægter, arbejde med at finde forhandler til nye trøjer og så er LCM blevet medlem af NIU. NIU er en paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Næstved og omegn. De modtager økonomiske midler fra Næstved Kommune for at varetage en idrætsfaglig forbindelse mellem kommunen og idrætsforeningerne.

Der har været fint fremmøde til vores tirsdagsklubaften. Vi har haft 2 tirsdage med 0 fremmøde pga regn, to tirsdage med ca. 45 fremmødte og ca. 28 personer i snit over hele sommersæsonen -ganske pænt vil jeg mene.

I den forløbne sæson har kage og drikkelse været gratis, og vi fortsætter med gratis kaffe og kage fremover, men drikkelsen skal der betales for. Bestyrelsen har derfor et forslag om stigning af kontingent, som jeg kommer nærmere ind på under punkt 4 i dagsorden.

Vores fredags cykling, som ligger om formiddagen, er der også fint fremmøde til. Jeg tror kun der har været enkelte fredage, hvor der på grund af vejret ikke er blevet cyklet. I gennemsnit er der vel ca. 13-15 personer, som møder op.

Det er derimod lidt svære at få samlet folk til cykling om søndagen, men en trofast skare mødes, og i snit er der vel ca. 5 personer hver gang.

Ud over de almindelige cykeldage, havde vi den sidste lørdag i september afslutning af sommersæsonen med fest i Kultursalen Fladså Hallen, opstart af vintersæson den første søndag i oktober i samarbejde med Daglig Brugsen Mogenstrup, december juleafslutning med gløgg og æbleskiver i et frygteligt vejr, opstart af sommersæson den sidste søndag i marts, en uges cykelferie til Sæby. Fredags og søndagsgruppen havde udover de vante cykeldage, lavet mange dejlige og forskellige ture rundt om på Sjælland.

En uges cykelferie i ulige år - Tur til Sæby:

Jan, Flemming, Annette og Lis får altså en ekstra applaus, fordi de endnu en gang har sørget for, at vi fik en uge i Sæby i juni måned med mange cykeloplevelse. Jeg tror, at vi var ca. 46 medlemmer som deltog på denne tur. Alt var som sædvanligt planlagt til mindste detalje – selv toiletterne var markeret ind på kortet. Vi oplevede så meget: Sæby og omegn, Frederikshavn bl.a botanisk have, og en kæmpe bakke op til Bangsbo Fort, Ole og Birgit har en gang haft sommerhus på Læsø, og havde arrangeret en 1 dags tur til denne skønne ø, Skagen og naturparken Vildmose. Flere mødtes tidligt om morgen til kaptajn PH’s morgengymnastik og efterfølgende bad i havet. Det var også muligt at udforske området på egen hånd, nogle oplevede bl.a. Sæby by night. Vi havde en rigtig dejlig tur med cykling og mange herlige stunder sammen.

Flemming, Lis, Jan og Annette er klar igen i 2023 til at føre medlemmerne i LCM til et nyt og spændende sted.

Vi glæder os allerede og kæmpe tak til alle for Jeres indsats.

Forlænget weekendtur i lige år:

I lige år plejer vi at tage på en forlænget weekend tur. Peter og Merethe har førhen arrangeret disse ture, men har i år valgt at overlade det til andre. Tak til Jer for alle de dejlige ture, I har taget os med på.

Vi har i bestyrelsen snakket om en weekendtur til Ærø i juni måske august måned. Jan vender tilbage på generalforsamlingen vedr. dette.

Fredags/seniorudvalget:

Består af: Peter Petersen, Anni Madsen, Flemming Wrist, Inger Fossing, Per Jannerup, Susanne Knörr og Frode Jacobsen. Udvalget planlægger og koordinere ture til om fredagen. Jeg kan nævne, at der siden maj har været følgende ture: Præstø/Sandvig, Herregårdstur, kanotur på Susåen, Rytterskolen i Vallensved, Holmegårdsmose, Ravnstrupsø med bål, pølser, regn og karbad ved hjemkomst for at blive tøet op, Juletur, Nytårskur som blev en vandretur, Hammer Antik og Flakkebjerg Skolemuseum.

Hvor er det en fornøjelse at have dette udvalg i klubben til at arrangere disse spændende ture – stor tak

Søndagsudvalget:

Som består af Pia Mortensen, Sussie Olsen og Tove Kyhn Madsen, dette udvalg planlægger og koordinerer ture til den første søndag i måneden. Siden maj har vi været på tur til: Kongskilde Friluftsgård og omegn, Valby/Amager, Knudshoved med masser af myg, de 5 øer (Sjælland, Masnedø, Falster, Bogø, og Møn), Femern Bælt- tunnel Rødby, Kobæk Strand, Præstø og omegn.

Der bliver støttet godt op om disse ture både af det arbejdende folk og seniorerne. Tak til dette lille udvalg.

Festudvalget:

Festudvalget består af: Anni Madsen, Gerda Svensson, Jan og Annette Olsen, Susanne Knörr og Mette Bavnhøj. Disse personer havde planlagt en rigtig dejlig fest for de ca. 40 personer som deltog. Maden var i top, og underholdningen lige så. Vi plejer at få en lille sving om, men i år var danseskoene blevet hjemme, i stedet for at få ømme ben fik vi ømme kæber af at snakke. Stor tak til festudvalget for at tage hånd om denne fest, og jeg håber udvalget er klar igen til lørdag den 24 september 22, når der igen indbydes til den årlige afslutning på sommersæsonen.

Svømning:

Vi er ca. 16 personer, som svømmer fra midt i oktober til sommersæsonen starter. Lotte Kähler har stået for svømning igennem mange år, men har valgt at overgive dirigentstokken til PH. Vi er evigt taknemmelige for, at PH tog denne udfordring op og gik op til bassinlivredderprøven og bestod – ingen svømning uden en livredder. Uffe og Tove nåede aldrig op til prøven. Tove havde problemer med at dykke 10 m., da det endelig lykkedes, blev svømmehallen lukket pga Corona, og nu er sæsonen ved at være slut. Vi prøver igen til næste sæson.

Stor tak til PH for, at han har gjort det muligt for LCM, at tilbyde svømning om vinteren for de svømmeglade medlemmer.

Gymnastik:

Gymnastik startede sidst i oktober med Merethe som instruktør, men efter 1,5 måneder måtte Merethe kaste håndklædet i ringen. Corona og for få aktive gymnaster gjorde det umuligt, at samle et gymnastikhold. Holdet blev derfor nedlagt i starten af december – ærgerligt da der har været gymnastik i klubben i rigtig mange år.

Stor tak til Merethe for at hun havde mod på at starte gymnastikken op.

Cykelløb Sussie Olsen melder til:

Lolland Rundt sidst i juli. Lolland Rundt blev afviklet på en lidt alternativ måde i 21, der blev kun udbudt cykling om lørdagen, og LCM deltog på på denne dag med ca. 15 medlemmer

Men 8 personer fra klubben savnede at ligge i telt, så vi tog afsted om torsdagen og havde en rigtig hyggelig forlænget weekend i Sakskøbing med andre cykeloplevelser end vi plejede.

Bjergløbet i Fakse sidst i august. Her var også deltagelse fra LCM, hvor vi blev det største hold med ca. 8 deltager. Der var mange gevinster og et helt fint cykelløb trods den silende regn, et løb som egner sig godt til LCM.

Fodsporet 10 års jubilæum og åbning af den Grønne Ring, oktober. LCM var selvfølgelig mødt talstærkt op i vores klubtrøjer. Og havde det ikke været for os, var åbningen blevet en tam fornøjelse rent cykelmæssigt.

Tour de Præstø. Vi plejer at deltage, men dette løb blev ikke afviklet 2021.

Hvordan ser fremtiden ud for LCM?

Vi i behøver ikke være de store matematik genier for at se skriften på væggen, hvis der ikke kommer tilgang af medlemmer specielt lidt yngre. Vi prøver at gøre opmærksom på os selv. Lokalt har vi deltaget i julemarchen flere gange, som arrangeres af de forskellige foreninger og Daglig Brugsen, vi har haft artikel i avisen, aktiv på Facebook, delt pjecer ud. Nogle nye medlemmer har dog fundet vores forening, og det er vi glade for.

LCM er en flok glade motionister med vægt på cykling og det sociale, og vi har fin tilslutning til vores arrangementer, vi ønsker derfor ikke at ændre væsentligt på foreningens DNA. Det at være medlem af LCM skaber også venskaber ud over cyklingen, “Ungdomsafdelingen” har f.eks været på Bornholm og cykle Born Fondo, 2 har cyklet Tøserunden, andre mødes og går tur og tager på ferie sammen, jeg kunne nævne flere aktiviteter, som udspringer fra LCM.

Vi skal til foråret lave er cykelarrangement for seniorer i området sammen med DGI, det giver måske ikke yngre medlemmer, men kanske nye medlemmer? Mange af vores medlemmer er jo rigtig gode til at arrangere ture, tænker når tiden sig nærmer vil bestyrelsen gerne have hjælp til sådan et arrangement.

Og jeg vil sige som ved sidste generalforsamling, at bestyrelsen er åben for ideer og hjælp til at hverve nye medlemmer.

Tilslut vil jeg sige et stort tak til bestyrelsen og alle vores medlemmer, stor respekt til Jer alle, at I altid møder talstærkt op og gør LCM til en levende klub - husk opstart af sommersæson søndag den 27 marts.

På bestyrelsens vegne, formand Tove

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, og denne blev godkendt

Punkt 3.

Kassereren aflægger revideret regnskab.

Regnskabet blev gennemgået digitalt, og det blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 4.

Fastsættelse af kontingent for 2022.

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet med 100 kr. til 300 kr. pr. person.

Formanden begrundede stigningen med følgende argumenter: For at undgå håndtering af mønter i Coronaperioden, har medlemmerne ikke betalt for kage og drikkelse efter tirsdags- cyklingen. Dette har været en lettelse både for medlemmerne og bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at der fremover ikke betales 10 kr. for kage og kaffe, men at kontingentforhøjelsen dækker disse udgifter. Der skal dog betales for øl og vand.

Forslaget om kontingentforhøjelse med udgangspunkt i ovenstående argumenter blev godt modtaget, og blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 7.

Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår ændring af de nuværende vedtægter. Formanden orienterede om årsagen til revision af vedtægterne, der ikke er ændret siden 2003:

På sidste års Generalforsamling foreslog bestyrelsen en tilføjelse til vedtægterne, der gør det muligt at afholde Digital Generalforsamling. I den forbindelse besluttede bestyrelsen at revidere alle vedtægterne og gøre disse mere tidssvarende. Der er løbende arbejdet med dette siden sidste Generalforsamling.

Vi har hentet inspiration fra DGI, og Ole Hansen har været behjælpelig i løbet af processen.

Dirigenten foreslog, at Vedtægtsændringerne gennemgåes § efter § og godkendes enkeltvis.

§1

Her var en drøftelse af, hvorvidt Lov Cykel Motion skal hedde en klub eller - som foreslået - en forening.

Formanden begrundede dette med, at en forening favner bredere end end klub. Da Lov Cykel Motion har mange aktiviteter og grupper foruden cykling vurderes det, at “forening” dækker bedre end “klub”.

Dette blev taget til efterretning, og § 1 blev enstemmigt vedtaget.

§2

Her drøftedes ordlyden i §2 stk. 2: “Endvidere er det LCMs formål ved andet kulturelt virke at fremme socialt samvær, herunder sundhed og trivsel, der tilgodeser det enkelte medlems behov og interesser.”

Efter en længere drøftelse af, hvad man forstår ved “det enkelte medlems behov og interesser” besluttedes det at stryge sidste del af stk. 2. Der sættes punktum efter trivsel og resten slettes.

Der var enstemmighed om denne ændring, og § 2 blev vedtaget.

§§ 3-4 og 5 blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.

§6

Begrebet “Tegningsret” er tilføjet de nye vedtægter, og har til formål at præcisere ansvarsfordelingen omkring økonomien i bestyrelsen samt medlemmernes hæftelsesforpligtelser

§ 6 blev enstemmigt godkendt.

§7 Generalforsamlingen

Stk. 6, stk. 7 og stk. 8 blev drøftet:

Stk. 6: Omhandler adgang til Generalforsamlingen for både medlemmer og ikke-medlemmer. Det blev uddybet, at ikke- medlemmer skal have mulighed for at komme til Generalforsamlingen og stille op til valg. Dog skal vedkommende som nævnt lade sit medlemskab registrere før valget og argumentere for sit kandidatur. Det er så op til forsamlingen at tage stilling til kandidaten.

Stk. 7: “Afstemning til generalforsamlingen kan alene ske ved personligt fremmøde”. Det blev fastslået, at man ikke ønskede fuldmagter ved Generalforsamlingen, men at der kræves personlig fremmøde ved afstemninger.

Stk 8: “ Alle medlemmer der er fyldt 15 år, har stemmeret”. Der var enighed om, at unge medlemmer vil kunne sidde i Bestyrelsen, men at Almindelige Retsregler skal følges, og at

man skal være myndig for at kunne fungere som f.eks kasserer.

Efter disse drøftelser blev § 7 enstemmigt godkendt.

§8 blev godkendt.

§9 stk. 2: “ Den opløsende generalforsamling beslutter fordeling af foreningens midler til idrætslige-eller kulturelle formål i “Gamle Fladså Kommune”.”

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt vi kan ændre modtageren af foreningens midler ved en evt. opløsning af foreningen. Tidligere var det Hjerteforeningen, der var modtager.

Ole Hansen oplyste, at der ikke findes nogen lovgivning for foreninger, hvorfor det er Generalforsamlingen der er øverste myndighed, og derfor har kompetence til at ændre ovennævnte modtager.

De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelse:

Jan Olsen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller Uffe Nygaard til bestyrelsen.

Uffe Nygaard blev enstemmigt valgt.

Pia Mortensen er villig til genvalg.

Pia Mortensen blev enstemmigt genvalgt.

Bestyrelsessuppleanter:

Gerda Svensson er villig til genvalg.

Gerda Svensson blev enstemmigt genvalgt. 

Sussie Olsen er villig til genvalg.

Sussie Olsen blev enstemmigt genvalgt.

Punkt 6.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter:

Revisorer:

Gerda Svensson er villig til genvalg.

Gerda Svensson blev enstemmigt genvalgt. 

Kjeld Jensen er villig til genvalg.

Kjeld Jensen blev enstemmigt genvalgt.

Revisorsuppleanter:

John Jacobsen er ikke villig til genvalg. 

Annelise Jacobsen blev enstemmigt valg. 

René Olsen er villig til genvalg.

René Olsen blev enstemmigt genvalgt.

Punkt 8. 

Eventuelt

Passiv medlemskab: Kjeld Jensen forhørte, om der var mulighed for nedsat kontingent for medlemmer, der ikke er aktive cyklister. Dette punkt vil blive drøftet i den nye bestyrelse.

Landsstævne 2022: Tove orienterede om Landsstævnet, der foregår fra 30. juni til 3. juli i Svendborg. Prisen er 1299 kr. excl. forplejning. For seniorer er der mulighed for at tilmelde sig et højskoleophold på Ollerup Højskole i forbindelse med Landsstævnet. Dette foregår fra 26. juni til 29. juni og koster 1199 kr.

På DGIs hjemmeside kan man få yderligere oplysninger om Landsstævnet.

Tilmelding til kommende motionsløb:

Sussie Olsen orienterede om diverse cykelløb i foråret og sommer. Sussie havde udformet tilmeldingsfrister til løbene, og disse lægges frem på vores cykelaftener.

Formanden afsluttede med at takke Jan Olsen for hans mangeårige og engagerede arbejde i Lov Cykel Motion både som formand og bestyrelsesmedlem og uddelte både kram, gaver og blomster.

Formanden takkede Ole Hansen for god ledelse af generalforsamlingen med to flasker vin, og Generalforsamlingen blev afsluttet.

Dato                                                          Dirigent

03.03.2022                                                Ole Hansen

Dato                                                          Formand

03.03.2022                                                Tove Kyhn Madsen

 

Nyeste kommentarer

15.02 | 17:10

ok

13.07 | 13:14

vores nye e-mail adresse med venlig hilsen john og birgit

14.09 | 13:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilb...

26.02 | 14:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medle...