Vedtægter

LCM Vedtægter

Vedtægter godkendt på generalforsamling 22.02.2022

Foreningens formål

Vedtægter for Lov Cykel Motion

   § 1

Foreningens navn:  Lov Cykel Motion

Signatur : LCM 

Stiftet:  11. Januar 1988

Hjemsted:  Tidligere   Fladså Kommune nu Næstved Kommune

                                                        § 2

Stk.1. LCM har for alle aldersgrupper til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme

Stk. 2. Endvidere er det LCMs formål ved andet kulturelt virke at fremme socialt samvær, herunder sundhed og trivsel.                                                 

    § 3

Medlemskab

Stk. 1. Alle der går ind for foreningens formål kan blive medlem af LCM.

Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. 

Stk. 2. Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører sletning af medlemskabet.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. LCMs medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue, og ej heller nogen økonomisk forpligtigelse, udover kontingentet.

Stk. 5. Æresmedlem har gratis kontingent.

                                                      § 4

Regnskab

Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Det afsluttede regnskab for foreningens midler afleveres til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Stk3. De reviderede regnskaber for foreningens midler og eventuelle fonde forelægges på den ordinære generalforsamling. 

Stk4. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere foreningens regnskab. 

Stk. 6. Kassereren fører foreningens regnskab, som skal indeholde en oversigt over indtægter og udgifter samt en status. 

Kassererens kontante kassebeholdning bør ikke overstige, hvad der skønnes nødvendigt til de løbende udgifter. Den øvrige formue anbringes i pengeinstitut. 

Stk. 7. Kassereren fører et medlemskartotek med oplysning om hvert  medlems navn, adresse, fødselsdato- og år samt e-mail og  telefonnummer.   

                                                      § 5

Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2. Valgperioden er 2 år. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.

Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år. 

Stk. 3. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. 

Stk. 4 Bestyrelsen afholder møde efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 4 af dens medlemmer inklusive formanden eller dennes stedfortræder er tilstede.

Stk. 5. Ved afstemninger i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller dennes stedfortræder afgørende. 

Stk. 6. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov. 

Stk. 7. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og er ansvarlig overfor generalforsamlingen efter almindelige retsregler. Bestyrelsen kan efter egen beslutning afholde visse repræsentationsudgifter. 

Stk. 8. Sekretæren skriver referater fra bestyrelsesmøde og generalforsamling. Af referatet skal bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger fremgå. Referat fra generalforsamlingen fremlægges på LCMs hjemmeside.  

§ 6

Tegningsret

Stk. 1. LCM tegnes i det daglige arbejde af formand og kasserer i alle forhold overfor myndigheder og organisationer.

Stk. 2. LCMs bestyrelse og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgående forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den tilstedeværende formue. 

                                                      § 7

Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der alene kan vedtage, ændre eller ophæve klubbens vedtægter.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes hvert år normalt den sidste tirsdag i februar måned og skal indkaldes elektronisk senest 14 dage før.

Stk3 Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde eller der af andre grunde findes særlig anledning til at afvikle mødet helt eller delvist elektronisk.

I givet fald skal bestyrelsen sikre, at mødet afvikles ved brug af et elektronisk system, der sikrer en betryggende deltagelse og afvikling, og der skal informeres nærmere herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt for at sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til foreningernes ret til forholdsmæssig indflydelse.

Ved en delvis elektronisk generalforsamling forstås et møde, der afvikles fysisk, men hvor der som supplement er mulighed for at deltage elektronisk. 

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde:

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2.     Formanden aflægger beretning

3.     Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

4.     Forslag til budget til godkendelse, fastsættelse af kontingent

5.     Indkomne forslag 

6.     Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

7.     Valg af revisor og revisorsuppleanter

8.     Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Stk. 6. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. 

Ikke medlemmer har også adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemme eller taleret. Valgbare er alle fremmødte, som kan gå ind for foreningens formål og lader sit medlemskab registrere før valget.

Stk. 7. Afstemning til generalforsamlingen kan alene ske ved personligt fremmøde. 

Stk. 8. Alle medlemmer der er fyldt 15 år, har stemmeret. 

Stk. 9. Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning hvis 1. medlem ønsker det, eller dirigenten vælger det, samt ved alle kampvalg.

Stk. 10. Ved afstemninger på generalforsamlingen kræves almindelig stemmeflerhed. 

Ved afstemning om vedtægtsændringer eller eksklusion kræves dog 2/3 flertal.

Stk. 11. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten og formanden underskriver det fra generalforsamlingen optagne referat.           

 § 8

Ekstraordinær generalforsamling

Stk.   1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når foreningens  bestyrelse beslutter det, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt begærer det.

Stk. 2. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 3 uger efter begæringen er modtaget. 

Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. 

Varsling som ved den ordinære generalforsamling. 

Stk. 3.  En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af medlemmerne er mødt op. I modsat fald skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.   

 § 9

Opløsning af foreningen

Stk. 1. Foreningen kan opløses, såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 5 ugers interval har truffet beslutning herom. 

Stk. 2. Den opløsende generalforsamling beslutter fordeling af foreningens midler til idrætslige - eller kulturelle formål i “Gamle Fladså Kommune”. 

Disse vedtægter, der er vedtaget på klubbens generalforsamlingen den. 22. februar 2022, træder i kraft straks efter generalforsamlingen.

Dato                                       Dirigent

03.03.2022                             Ole Hansen

Dato                                       Formand Lov Cykel Motion

03.03.2022                             Tove Kyhn Madsen

VEDTÆGTER  FOR LOV CYKEL MOTION

 (ikke længere gældende fra den 22.02.2022 efter afholdt generalforsamling)

§ 1.

Klubbens navn: Lov Cykel Motion

Signatur: L.C.M.

Stiftet: 11. Januar 1988

Hjemsted: Fladså Kommune  

§ 2.

 Lov Cykel Motion har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme samt ved anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.

Stk. 1. Et medlem er optaget i klubben, når der er betalt kontingent og et eventuelt indskud. Alle medlemmer modtager et eksemplar af klubbens vedtægter.

Stk. 2. Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører sletning af medlemskabet.

§ 4.

Stk. 1. Kontingentets størrelse og eventuelt indskudsfastsættelse af generalforsamlingen.

Stk. 2. Der indrømmes kontingentreduktion, som fastsættes af bestyrelsen, når flere i en familie er medlemmer.

Stk. 3. Regnskabsåret går fra 1. januar til 32. december. De afsluttede regnskaber for klubbens midler afleveres til revisorerne senest 10 februar.

Stk. 4. De reviderede regnskaber for klubbens midler og eventuelle fonde forelægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 5. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Efter tur afgår en revisor og en revisorsuppleant hver år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere klubbens regnskab.

Stk. 7. Kassereren fører klubbens regnskab. Kassererens kontante kassebeholdning bør ikke overstige, hvad der skønnes nødvendigt til de løbende udgifter. Den øvrige formue anbringes i pengeinstitut.

Stk. 8. Kassereren fører en kassebog og et medlemskartotek med oplysning om hvert  medlems navn, adresse, fødselsdato- og år samt eventuelt telefonnummer.

§. 5.

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig.

Stk. 3. Valgperioden er 2 år. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.

Stk. 4. Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år

Stk. 5. Kun et medlem med amatørcykellicens kan vælges til bestyrelsen.

§. 6.

Stk. 1. Bestyrelsen afholder møde efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 4 af dens medlemmer inklusive formanden er tilstede.

Stk. 2. Ved afstemninger i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov.

Stk. 4. Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig overfor generalforsamlingen efter almindelige retsregler. Bestyrelsen kan efter egen beslutning afholde visse repræsentationsudgifter.

Stk. 5. Sekretæren fører klubbens beslutningsprotokol. Af protokollen skal fremgå referater af bestyrelsens beslutninger samt referater af alle generalforsamlinger.

§. 7.

Stk. 1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der alene kan vedtage, ændre eller ophæve klubbens love.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i februar måned og skal indvarsles senest 14 dage før.

Stk. 2A. Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde eller der af andre grunde findes særlig anledning til at afvikle mødet helt eller delvist elektronisk.

I givet fald skal bestyrelsen sikre, at mødet afvikles ved brug af et elektronisk system, der sikrer en betryggende deltagelse og afvikling, og der skal informeres nærmere herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt for at sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til foreningernes ret til forholdsmæssig indflydelse.

Ved en delvis elektronisk generalforsamling forstå et møde, der afvikles fysisk, men hvor der som supplement er mulighed for at deltage elektronisk.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2.Formanden aflægger beretning

3.Kassereren aflægger revideret regnskab

4.Fastsættelse af kontingent

5.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

6.Valg af revisor og revisorsuppleanter

7.Indkomne forslag

8.Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer.

Stk. 6. Afstemning til generalforsamlingen kan alene ske ved personligt fremmøde

Stk. 7. Alle medlemmer der er fyldt 14 år, har stemmeret.

§ 8.

Stk. 1. Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, men skal dog ske ved skriftlig afstemning hvis 1. medlem begærer dette.

Stk. 2. Ved afstemninger på generalforsamlingen kræves almindelig stemmeflerhed. Ved afstemning om vedtægtsændringer eller eksklusion kræver dog 2/3 flertal.

Stk. 3. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten og formanden underskriver det fra generalforsamlingen i beslutningsprotokollen optagne referat.

Stk. 4. Såfremt bestyrelsen eller 1/3 af generalforsamlingens medlemmer ønsker det, kan et af generalforsamlingen vedtagne forslag undergives urafstemning. Til forslagets bortfald kræves, at et flertal af de i urafstemningen deltagende medlemmer – dog mindst 30 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer – har stemt imod forslaget.

§ 9.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når klubbens bestyrelse beslutter det, eller når mindst ¼ af samtlige klubbens skriftligt begærer det, og da senest 5 uger efter begæringens modtagelse. I begge tilfælde med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af medlemmerne er mødt op. I modsat fald skal der i indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 10.

Stk. 1. Klubben kan opløses, såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 5 ugers interval har truffet beslutning herom.

Stk. 2. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Hjerteforeningen.

§ 11.

Disse vedtægter, der er vedtaget på klubbens generalforsamlingen 26. Maj 2021, træder i kraft straks efter generalforsamlingen.

Nyeste kommentarer

15.02 | 17:10

ok

13.07 | 13:14

vores nye e-mail adresse med venlig hilsen john og birgit

14.09 | 13:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilb...

26.02 | 14:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medle...